Bugün 30 Mayıs 2024 Perşembe
 
Tüzük
Ana sayfa > Mersin Giad > Tüzük

MERSİN GİRİŞİMCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ (MERSİN GİAD) TÜZÜĞÜ

DERNEK ADI VE MERKEZİ
MADDE 1) Derneğin adı, Mersin Girişimci İşadamları Derneği’dir. Derneğin kısa adı (Mersin GİAD)’dır. Derneğin merkezi Mersin’dedir. Derneğin Mersin dışında hiçbir şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI ve BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI
MADDE 2) - Derneğin amacı; Anayasamızda belirlenen esaslar çerçevesinde, Atatürk İlkelerinin ışığı altında, Türkiye’nin Demokratik ve planlı bir düzen içerisinde ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda gelişimine, Mersin sanayicileri ve İşadamları olarak katkıda bulunmak ve genç sanayici ve işadamlarının sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek yolu ile toplumun sosyo - ekonomik düzeyinin gelişimine katkıda bulunmalarını sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;
A) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile işbirliği içerisinde bulunarak, yardımlaşmak suretiyle, gerçek teşebbüsün girişimleri ve yapıcı gücünü Ülke kalkınmasına kazandırmak ve yurt ekonomisini güçlendirmek amacı taşıyan tüm çalışmaları teşvik etmek,
B) Eğitim ve öğretim konularına gereken şekilde ağırlık vererek, bu alanlarda yardımcı çalışmalarda bulunmak,
C) Sermaye, emek ve teşebbüsü bir arada düşünerek, sosyal devlet anlayışı içerisinde gerçekçi girişimlere her türlü bilgi yardımında bulunmak ve bu girişimlerin ülke ekonomisine kazandırılması için gereken faaliyetleri gerçekleştirmek,
D) Faaliyet göstermekte olan sanayi ve ticaret kuruluşlarının yurt içi ve yurt dışı ürün pazarlaması çalışmalarını teşvik etmek ve bu ürünlerin iç ve dış piyasalarda tanıtımına katkı sağlayacak çalışmalar yapmak,
E) Yurt ekonomisinde verimliliğin artırılmasına ilişkin bilgi aktarımına yardımcı faaliyetlerde bulunmak,
F ) Ülkemizin gelişmiş ülkeler seviyesine ulaştırılması için teknolojik yeniliklerin tanıtımına ve bu yeniliklerin uygulanmasına katkıda bulunmak,
G ) Ekonomik büyümenin hızlandırılması amacı ile döviz kazandırıcı hizmet ve girişimlere yardımcı olmak,
H) Amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek gayesiyle radyo televizyon, gazete, dergi, broşür ve her türlü yayın vasıtalarından istifade etmek ve gerektiğinde bu konuda Dernek adına bir fiil faaliyetlerde bulunmak,
1) Dernek amacına uygun olarak toplantılar, kurslar, seminerler, sergiler, kongreler, konferanslar tertip etmek, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak bilimsel araştırmalar yapmak, arşiv oluşturmak, plan ve projeler yapmak,
J) Amaçları dahilinde menkul ve gayrimenkul mal tasarruflarında bulunmak,
K) Dernek amacına uygun olarak herhangi bir vakıfa üye olabilir veya vakıf kurabilir,
L) Dernek amacına uygun bağış yapmak ve bağış toplamak, yarışmalar düzenlemek, yardım amacı ile piyango, balo vb. faaliyetlerde bulunmak.

Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek Sosyal alanda faaliyet gösterir.

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ
MADDE 3) Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her 20 yaşını bitirmiş TC uyruklu gerçek kişiler ve tüzel kişiliği bulunanlar bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. (Tüzel kişiliğe haiz üyelerde yetkili kişi, gerçek kişilere ait şartlara tabidir.) Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Derneğe üye olabilmek için kişilerin ticari - sınai faaliyetlerde bulunan veya bu faaliyetleri gösteren şirket ortağı olmaları yahut topluma ve ekonomiye yön veren kuruluşlarda yönetici konumunda görev almaları gerekmektedir. Kurucular Derneğin asil üyeleridir. Üyeliği uygun görülenler Dernek Tüzüğü’ ne ait şartları aynen kabul etmiş sayılırlar. 60 ( altmış) yaşını dolduran üyelerin asil üyelik sıfatları sona erer. Fahri üye olarak üyeliğe devam edebilirler. Şu kadar ki, 60 (altmış) yaşını doldurmuş olsalar bile kurucu üyelerin asil üyelik sıfatları sona ermez.

Üyelik koşullarını içeren adayların Derneğe kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.

A) Üyelik başvurusu iki asil üyenin tavsiyesi ile birlikte yapılır. Dernek’ten temin edilen aday üyelik formu doldurulup imzalanır ve iki asil Dernek üyesi tarafından takdim edilerek Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na sunulur,
B) Aday üyelik formunun Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’ nca alındığı tarihten itibaren Yönetim Kurulu gerekli araştırma ve incelemeyi yaparak 30 gün içinde isteğin kabul veya ret edildiğine ilişkin karar alır ve üyeliğe kabulü bildiren yazı ile 15 (onbeş) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesini ister,
C) Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirilmesinden sonra "Dernek Üye Defterine” kimliği işlenir ve "Üye Kimlik belgesi” verilir,
D) Kabul muamelesi sonuçlanıncaya kadar aday üye Derneğe devam edemez. Üyelik isteğinin reddine ilişkin Demek Yönetim Kurulu kararı kesin olup hiçbir yere itiraz edilemez,
E) Ret tarihinden itibaren aradan 1 yıl geçmeden talep yenilenemez. Talep 2 defa ret edilmiş ise bir daha Derneğe giriş için baş vurulamaz.

Dernek amaçlarına uygun ve layık görülen özel kişiler Yönetim Kurulu’nun 2 / 3 çoğunluğunun kararı ile fahri üyeliğe ve şeref üyeliğine getirilirler. Fahri üye ve şeref üyeleri Genel Kurul’ a dinleyici olarak katılabilirler, fakat oy kullanma ve seçilme hakları yoktur. Görüşlerini belirterek dilek ve temennide bulunabilirler.


ÜYELİKTEN ÇIKMA
MADDE 4) Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
MADDE 5) Dernek Üyeliğinden Çıkarılmayı Gerektiren Haller;
A) Aidatını Yönetim Kurulu’nun yazılı talebine rağmen tebliğinden itibaren 6 (Altı) ay içerisinde ödemeyenler,
B) Kanunlara ve Dernek Tüzüğü’ ne aykırı davrananlar,
C) Derneğin onur ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunanlar,
D) Derneğin amaç ve menfaatlerine aykırı davranış ve faaliyetlerde bulunanlar,
E) Yüz kızartıcı ve ağır cezayı gerektiren bir fiilden dolayı mahkumiyetleri sabit olanlar,
F) Genel Kurul tarafından üyelikten çıkarılmasına karar alınanlar,
G) Verilen Görevlerden sürekli kaçınmak,
H) Dernek Organlarınca verilen kararlara uymamak.
Üyelikten çıkarmaya ilişkin karar verme yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir. Üyelikten çıkarılan kişinin Genel Kurul’a itiraz hakkı vardır. Kişi bu itirazını çıkarma yazısının kendisine tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde yazı ile Yönetim Kurulu’na yapar. Bu itiraz ilk Genel Kurul toplantısında incelenerek karara bağlanır. Üyelikten çıkarılan kişi itiraz etmediği takdirde Yönetim Kurulu kaydını siler. Üyelikten ayrılan veya çıkarılan kişilerin ödemiş oldukları ödentiler, bağış ve yardımlar hiçbir şekilde iade edilemez.

Tüzüğün devamına ulaşmak içintıklayınız.


Paylaş: Facebook Twitter Addthis

  Duyurularımızdan haberdar olmak için
E-Bültenimize kayıt olabilirsiniz.
 
  Ana sayfa | Mersin Giad | Üyelik | Komisyonlar | Faaliyetler | Galeri | Basında Biz | Duyurular | Mersin | İletişim
  Mersin Girişimci İş Adamları Derneği © Tüm Hakları Saklıdır.   Tasarım & Uygulama: Mersin web tasarım